Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Despre noi

Despre noi

Activitatea prestată şi serviciile administrate

 

     Direcția de Asistență Socială a Oraşului Boldeşti-Scăeni este serviciul public local de asistență socială, înființat prin H.C.L. nr. 86/26.06.2018 în conformitate cu prevederile art. 112 si art. 113 alin. 3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 ca un compartiment funcțional în aparatul de specialitate al primarului.

     Direcția este furnizor public de servicii sociale, acreditat de Ministerul Muncii şi Justiției Sociale, care asigură la nivel local aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în situație de nevoie sau de risc de excluziune socială.

      Structura organizatorică a Direcţiei de Asistenţă Socială cuprinde două compartimente conduse de director, prin care se asigură administrarea şi acordarea beneficiilor de asistență socială şi a serviciilor sociale persoanelor îndreptățite, cum ar fi: ajutoare sociale (venitul minim garantat), ajutoare de încălzire, ajutoare de urgență, îngrijire la domiciliu prin asistent personal pentru persoanele cu handicap grav, suplimente nutritive pentru sugari (lapte praf), indemnizații, alocații, stimulente şi facilități.

     În vederea realizării atribuțiilor prevăzute de lege, Direcția îndeplinește următoarele funcții:

- de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare la nivel local în domeniul asistenței sociale şi a planului de acțiune pentru implementarea acesteia;

- de coordonare a activităților de asistență socială şi protecție a copilului şi familiei la nivelul localității, pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități şi ale persoanelor vârstnice dependente şi implementarea programelor şi politicilor naționale de acțiune antisăracie;

- de administrare a fondurilor şi mijloacelor materiale pe care le are la dispoziție;

- de colaborare cu serviciile publice şi instituțiile de la nivel județean care au responsabilități în domeniul asistenței sociale și cu reprezentanții societății civile;

- de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistență socială şi pentru furnizarea serviciilor sociale înființate pe plan local;

   Finanțarea Direcției de Asistență Socială a Oraşului Boldeşti-Scăeni pentru susținerea activităților desfășurate, se asigură de la bugetul local, din donații, sponsorizări și alte forme private/publice de contribuții bănești sau în natură, cât şi prin programe de interes național, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu această destinație, din fonduri externe rambursabile sau nerambursabile, precum și din alte surse, în condițiile legii.

    Activitatea Direcției se desfaşoară la sediul din orş. Boldeşti-Scăeni, Aleea Clubului nr. 3 iar programul de lucru cu publicul este următorul:

LUNI 8;00 - 12;00

MARTI 13;00 - 18;00

MIERCURI 8;00 – 12;00

JOI 8;00 – 12;00

VINERI - Nu se lucrează cu publicul

      Serviciul nostru pune la dispoziția solicitanților toate modelele de cerere precum şi lista cu documentele necesare în vederea acordării drepturilor de asistență socială persoanelor îndreptățite.

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

     Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Oraşului Boldeşti-Scăeni cu sediul în Aleea Clubului nr. 3, prelucrează datele personale ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice care i se adresează cu solicitări în baza reglementărilor legale aplicabile în domeniul specific de activitate.

    Scopul prelucrării este cel de soluţionare a solicitărilor înregistrate la D.A.S., precum şi de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor legale.

     În vederea soluționării adecvate a solicitărilor, este obligatorie furnizarea datelor de identificare şi de corespondenţă reale, exacte şi complete ale petiţionarului. Nefurnizarea datelor de identificare (în special, nume, prenume şi adresa de domiciliu/reşedinţă) precum şi refuzul solicitantului de a-şi da acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea juridică de soluționare a cererii şi clasarea acesteia ca anonimă.

     În cazul în care petenţii nu doresc ca anumite date personale să fie dezvăluite în cadrul demersurilor efectuate pentru soluţionarea solicitărilor, au posibilitatea de a-şi exercita dreptul de opoziţie, în condiţiile prevăzute de art. 21 din REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

     Datele personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor necesare pentru rezolvarea solicitărilor înregistrate şi de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor legale de către autoritatea publică locală, precum şi, dacă este cazul, pentru soluţionarea acţiunilor de către instanţele de judecată competente. Ulterior, datele vor fi arhivate potrivit legislaţiei aplicabile.

     Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de către Direcția de Asistență Socială pot să îşi exercite dreptul de acces la aceste date, de rectificare, ştergere sau restricţionare, în conformitate cu dispoziţiile art. 15-19 din REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).