Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Compartimente

Servicii

Alte informatii publice

Despre noi

Despre noi

Activitatea prestata si serviciile administrate

 

     Directia de Asistenta Sociala a Orasului Boldesti-Scaeni este serviciul public local de asistenta sociala, înfiintat prin H.C.L. nr. 86/26.06.2018 în conformitate cu prevederile art. 112 si art. 113 alin. 3) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011 ca un compartiment functional în aparatul de specialitate al primarului.

     Directia este furnizor public de servicii sociale, acreditat de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, care asigura la nivel local aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala în domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate în situatie de nevoie sau de risc de excluziune sociala.

      Structura organizatorica a Directiei de Asistenta Sociala cuprinde doua compartimente conduse de director, prin care se asigura administrarea si acordarea beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale persoanelor îndreptatite, cum ar fi: ajutoare sociale (venitul minim garantat), ajutoare de încalzire, ajutoare de urgenta, îngrijire la domiciliu prin asistent personal pentru persoanele cu handicap grav, suplimente nutritive pentru sugari (lapte praf), indemnizatii, alocatii, stimulente si facilitati.

     În vederea realizarii atributiilor prevazute de lege, Directia îndeplineste urmatoarele functii:

- de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de dezvoltare la nivel local în domeniul asistentei sociale si a planului de actiune pentru implementarea acesteia;

- de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectie a copilului si familiei la nivelul localitatii, pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, protectia drepturilor persoanelor cu dizabilitati si ale persoanelor vârstnice dependente si implementarea programelor si politicilor nationale de actiune antisaracie;

- de administrare a fondurilor si mijloacelor materiale pe care le are la dispozitie;

- de colaborare cu serviciile publice si institutiile de la nivel judetean care au responsabilitati în domeniul asistentei sociale si cu reprezentantii societatii civile;

- de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistenta sociala si pentru furnizarea serviciilor sociale înfiintate pe plan local;

   Finantarea Directiei de Asistenta Sociala a Orasului Boldesti-Scaeni pentru sustinerea activitatilor desfasurate, se asigura de la bugetul local, din donatii, sponsorizari si alte forme private/publice de contributii banesti sau în natura, cât si prin programe de interes national, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie, din fonduri externe rambursabile sau nerambursabile, precum si din alte surse, în conditiile legii.

    Activitatea Directiei se desfasoara la sediul din ors. Boldesti-Scaeni, Aleea Clubului nr. 3 iar programul de lucru cu publicul este urmatorul:

LUNI 8;00 - 12;00

MARTI 13;00 - 18;00

MIERCURI 8;00 – 12;00

JOI 8;00 – 12;00

VINERI - Nu se lucreaza cu publicul

      Serviciul nostru pune la dispozitia solicitantilor toate modelele de cerere precum si lista cu documentele necesare în vederea acordarii drepturilor de asistenta sociala persoanelor îndreptatite.

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

     Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Orasului Boldesti-Scaeni cu sediul în Aleea Clubului nr. 3, prelucreaza datele personale ale persoanelor fizice si persoanelor juridice care i se adreseaza cu solicitari în baza reglementarilor legale aplicabile în domeniul specific de activitate.

    Scopul prelucrarii este cel de solutionare a solicitarilor înregistrate la D.A.S., precum si de îndeplinire a atributiilor si obligatiilor legale.

     În vederea solutionarii adecvate a solicitarilor, este obligatorie furnizarea datelor de identificare si de corespondenta reale, exacte si complete ale petitionarului. Nefurnizarea datelor de identificare (în special, nume, prenume si adresa de domiciliu/resedinta) precum si refuzul solicitantului de a-si da acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea juridica de solutionare a cererii si clasarea acesteia ca anonima.

     În cazul în care petentii nu doresc ca anumite date personale sa fie dezvaluite în cadrul demersurilor efectuate pentru solutionarea solicitarilor, au posibilitatea de a-si exercita dreptul de opozitie, în conditiile prevazute de art. 21 din REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

     Datele personale sunt stocate pe perioada necesara efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru rezolvarea solicitarilor înregistrate si de îndeplinire a atributiilor si obligatiilor legale de catre autoritatea publica locala, precum si, daca este cazul, pentru solutionarea actiunilor de catre instantele de judecata competente. Ulterior, datele vor fi arhivate potrivit legislatiei aplicabile.

     Persoanele ale caror date personale sunt prelucrate de catre Directia de Asistenta Sociala pot sa îsi exercite dreptul de acces la aceste date, de rectificare, stergere sau restrictionare, în conformitate cu dispozitiile art. 15-19 din REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).